REDEGØRELSE FOR FORSVARERHONORAR M.V.
1. JANUAR 2021

Som beskikket forsvarer modtager jeg honorar fastsat af retten og udbetalt af det offentlige.

Hvis du bliver dømt skyldig, vil forsvarerhonoraret blive opkrævet hos dig. Ved delvis frifindelse er der mulighed for, at du kun skal betale en mindre del af honoraret.

Forsvarerhonoraret fastsættes af retten efter takster, som er vedtaget af Præsidenterne for Landsretterne. Seneste vejledende takster er gældende fra 1. januar 2021. Taksterne kan læses her.

Her er en kortfattet oversigt over de p.t. gældende takster:

1. Hovedforhandling:

En hel retsdag honoreres med kr. 15.795,00 med tillæg af moms kr. 3.948,75 eller kr. 19.743,75. Honoraret inkluderer som udgangspunkt forberedelse. Er sagen af kortere varighed end en hel dag fastsættes et forholdsmæssigt nedsat honorar. Udgangspunktet er den tid, der er anvendt i retten. Honoraret kan forhøjes, hvis der har været behov for ekstra forberedelse.

2. Forberedelse:

I større og længerevarende sager herunder arrestantsager ydes der særskilt honorar for arbejde udført inden hovedforhandlingen, herunder for deltagelse i grundlovsforhør og andre retsmøder, efterforskningsskridt, deltagelse i politiafhøringer, møder, fængselsbesøg, gennemgang af sagsakter, korrespondance m.v. med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.790,00 med tillæg af moms kr. 447,50 eller kr. 2.237,50.

Honoraret bliver fastsat af retten på grundlag af en opgørelse over den anvendte tid.

3. Diverse:

Såfremt sagen behandles uden for Københavns og Frederiksbergs retskredse, kan retten tilkende godtgørelse for rejsetid, normalt svarende til halv timetakst, samt godtgørelse for afholdte rejseomkostninger til tog, færge, fly eller kørsel i egen bil, efter statens takster.

Retten kan eventuelt betinge en beskikkelse af, at jeg frafalder krav om godtgørelse for rejsetid og rejseomkostninger.

I så fald kan jeg aftale, at du betaler mine rejseomkostninger efter de samme regler, som retten ville have godkendt.